Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2019

soupdoup
19:24
3933 f69f
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaslodziak slodziak
19:24
5905 b591
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaslodziak slodziak
soupdoup
19:24
0065 ec4a
Reposted fromlyapics lyapics viaslodziak slodziak
soupdoup
19:24
soupdoup
19:23
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
soupdoup
19:23
9606 dd07 500
Reposted fromwyczes wyczes viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
soupdoup
19:23
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
soupdoup
19:23
soupdoup
19:21
8922 0221
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
soupdoup
19:21
soupdoup
19:21
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak
19:21
6200 094d 500
soupdoup
19:20
3577 ead6 500
Reposted fromkix kix viaflyleaf flyleaf
19:19
9666 75f6 500

Iceland, just the hint of the aurora looking out to the mountains beyond Thingvellir. A perfect night.

Reposted fromerial erial viaflyleaf flyleaf
soupdoup
19:13
0441 43bf 500
soupdoup
19:12
3428 0c94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
soupdoup
19:10
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viafoodforsoul foodforsoul
soupdoup
19:10
8410 22a4 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viafoodforsoul foodforsoul
soupdoup
19:09
2301 cbe5 500
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaparamour paramour
soupdoup
19:09
7458 3923
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl